Napište nám!

Pokud se toužíte přihlásit do některé z našich skupin, máte jakýkoliv dotaz nebo nás chcete třeba jen pochválit, neváhejte nás kontaktovat!

Děkujeme! Vaše zpráva k nám právě dorazila!
Ach ta technika! Něco náš přerušilo. Zkuste to prosím ještě jednou.

Esperanto

Nejbližší program

PRO VEŘEJNOST!
Výroční konference
27. - 29. 9.
Železná Ruda
PRO VEŘEJNOST!
IFEF Prezidium
PRO VEŘEJNOST!
Členská schůze
17. 3.
Praha
Motto: „ Koleje spojují země, Esperanto národy“

Mezinárodní jazyk esperanto vznikl v roce 1887 a jeho tvůrcem byl Dr. Ludvík Lazar Zamenhof.   1. Světový kongres esperantistů se konal v roce 1905 v Boulogne-sur-Mer. Esperantisté na něm přijali Deklaraci o podstatě esperanta. Potvrdili souhlas s oddělením jazyka od jakýchkoliv osobních ideálů a ochranu před zasahováním cizích ideologií. V Boulogne-sur-Mer esperantisté zvolili Jazykový výbor a Esperantskou ústřední kancelář, se sídlem v Paříži. Mezinárodní esperantský svaz UEA začal pracovat dne 28. dubna 1908.
Železničáři - esperantisté v České republice se sdružují již od roku 1965, kdy byla založena Sekce esperantistů železničářů při Českém esperantském svazu a již tehdy se stala také členem Mezinárodní železničářské esperantské federace (IFEF), která sdružuje svazy z 22 zemí světa. Samotná Federace IFEF vznikla v roce 1909 na kongrese v Barceloně. Ve válečných letech byla její činnost
utlumena a znova obnovila svou práci v roce 1921 a dále v roce 1949 na svém kongrese v Aarhusu. Od tohoto roku jsou pořádány pravidelně kongresy, letošní 69. mezinárodní kongres IFEF se konal ve Francii, v Colmaru.
Skupina Esperanto ČZS FISAIC má v současné době 74 členů. Její hlavní činnost je zaměřena na rozšiřování esperanta v oblasti železniční dopravy. Členové skupiny se aktivně podílejí na práci Mezinárodní železničářské esperantské federace (IFEF), ve výboru delegátů členských zemí, v práci odborně aplikační a terminární komise, publikují odborné články a překlady s tematikou železnice.
Pro členy skupiny jsou organizovány výroční schůze a konference, kde jsou na programu kromě organizačních záležitostí i přednášky, filmy a exkurze. Členové se zúčastňují mezinárodních i tuzemských akcí, kongresů, konferencí a dalších setkání.
Skupina Esperanto úzce spolupracuje s Českým esperantským svazem (ČES), zemskými organizacemi
IFEF a dalšími mezinárodními esperantskými organizacemi (např. IKUE, ILEI, ISAE, KELI aj.).
Členové Skupiny jsou také členy jednotlivých esperantských kroužků, které působí v rámci celé ČR.
Zúčastňuji se pořádaných akcí, kurzů jazyka esperanto a někteří členové tento jazyk v kurzech i vyučují.
Moto: La reloj ligas landojn, Esperanto popolojn.

Internacia lingvo Esperanto ekestis en la jaro 1887 kaj ĝia kreinto estis D-ro Ludvík Lazar Zamenhof. La unua Universala Kongreso okazis en la jaro 1905 en Boulogne-sur-Mer. Esperantistoj tie akceptis Deklaracion pri Fundamento de Esperanto“. Ili konfirmis aprobon pri apartigo de la lingvo de iu ajn personaj idealoj kaj protekton kontraŭ enmiksigo de fremdaj ideologioj. En Boulogne-sur-Mer esperantistoj elektis Lingvan Komitaton kaj Esperantan Centran Oficejon kun sidloko en Parizo. Universala Esperanta Asocio komencis labori la 28-an de Aprilo 1908.
Fervojistoj-esperantistoj en Ĉeĥa respubliko kolektiĝis jam en la jaro 1965, kiam estis fondita Sekcio de esperantistoj- fervojistoj sub Ĉeĥa esperanta asocio, kaj jam tiam la sekcio fariĝis ankaŭ membro de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF), kiu havas asociojn en 22 landoj en la mondo. La Federacio mem estis fondita en la jaro 1909 dum kongreso en Barcelono. Dum militaj jaroj estis ĝia aktivado ĉesigita, kaj ĝi denove komencis sian laboron en la jaro 1921 kaj pli denove en la jaro 1949 dum sia kongreso en Aarhus. De tiu ĉi jaro estas regule aranĝataj kongresoj. Nunjare la 69-a internacia kongreso de IFEF okazis en Francio, en Colmar.
Esperanta grupo de Ĉeĥa landa asocio de FISAIC havas nuntempe 74 membrojn. Ĝia ĉefa agado estas celata al disvastigo de Esperanto en medio de fervoja trafiko. Membroj de la grupo aktive partoprenas laboron de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF), en komitato de delegitoj el landaj asocioj, en fake aplika kaj terminara sekcioj, publikigas fakajn artikolojn kaj tradukojn kun fervoja temaro.
Por siaj membroj oni organizas jarkunvenojn kaj konferencojn, dum kiuj estas en programo krome organizaj aferoj ankaŭ prelegoj, filmoj kaj ekskursoj. Membroj partoprenas internaciajn kaj enlandajn aranĝojn, kongresojn, konferencojn kaj aliajn renkontiĝojn.
Grupo Esperanto intense kunlaboras kun Ĉeĥa Esperanta Asocio (ĈEA), landaj asocioj de IFEF kaj aliaj internaciaj esperantaj organizaĵoj (ekz. IKUE, ILEI, ISAE, KELI kaj aliaj). Membroj de la Grupo estas ankaŭ membroj de unuopaj esperantaj rondetoj, kiuj aktivas enkadre de tuta Ĉeĥa respubliko. Ili partoprenas diversajn aranĝojn, kursojn de Esperanto, kaj iuj en tiuj kursoj eĉ instruas.

Kurzy a konference v ČR

Výroční členské schůze a konference 
Kurzy esperanta NEJEN pro železničáře
Více informací ZDE

Kurzy a konference v ČR(překl. EO)

Překlad do esperanta

Mezinárodní konference

Aktivní účast na mezinárodních kongresech
Organizační zajištění kongresů (např. pro IFEF)
Setkávání s dalšími zahraničními sekcemi

Mezinárodní konference (překl. EO)

překlad do esperanta

Esperanto a železnice

Spolupráce s mezinárodní esperantskou unií (UEA) na vytváření přednášek o železnici pro Světový kongres esperantistů
Vytváření odborných překladů

Esperanto a železnice (překl. EO)

překlad do esperanta

Publikace

Časopis "Mezinárodní železničář"  
Časopis  "Železniční odborné sešity"
Internetový občasník "Z železničního světa" ke stažení ZDE

Publikace (překl. do EO)

překlad do esperanta

69. KONGRES IFEF 2017

Mezinárodní železničářská esperantská federace (IFEF) pořádá pravidelně každý rok kongres v různých zemích, kde jsou ustaveny její místní svazy.
V roce 2017 se kongres IFEF konal ve městě Colmar, Alsasko, Francie ve dnech 16. – 23. května. Týdeního jednání se zúčastnilo okolo 140 esperantistů z Evropy, Číny a Kuby. Z České republiky přijelo 11 účastníků, z nichž někteří se podíleli na jednáních výboru IFEF a na programovém zajištění kongresu.

KONGRESY V ČR

V Československu, resp. v České republice se zatím konaly tři kongresy IF.

69-a IFEF KONGRESO 2017

Internacia Fervojista Esperanto Federacio (IFEF) kongresas regule ĉiujare en diversaj landoj, kie estas starigitaj ĝiaj landaj asocioj.
En la jaro 2017 okazis la kongreso IFEF en urbo Colmar, Alsaso, Francio dum tagoj de la 16-a ĝis 23-a de majo. Tutsemajnan agadon partoprenis ĉirkaŭ 140 esperantistoj el Eŭropo, Ĉinio kaj Kubo. El Ĉeĥa respubliko venis 11 gepartoprenantoj, kelkaj el ili partoprenis agadon de la komitato IFEF kaj programpreparon de la kongreso.

kongresoj en Ĉeĥio

En Ĉeĥoslovakio, resp. Ĉeĥa respubliko okazis tri kongresoj IFEF

www.ifef.wz.czwww.ifef.net

Přidejte se k nám. Stačí vyplnit kontaktní formulář. 

Český železničářský esperantský svaz z.s. (ČŽES)

Předseda: Jindřich Tomíšek

Další kontakty

Místopředsedové: 
PhDr. Anna Abelovská
Ing. Ladislav Kovář
mob: + 420 602 483 265
mail: cefea@centrum.cz

Sídlo

Bratří Hubálků 161,
Česká Třebová,
560 02, ČR

Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio, r.s. (ĈeFEA)

Prezidanto: Jindřich Tomíšek

Aliaj kontaktoj

Vicprezidantoj:     
PhDr. Anna Abelovská
Ing. Ladislav Kovář
mob: + 420 602 483 265
mail: cefea@centrum.cz

Sidloko:

Bratří Hubálků 161,
Česká Třebová,
560 02, ČR